THEME

Appreciation


DATE & TIME

Saturday, 01/25/2020

8:00 AM – 11:30 AM


PLACE

Bolsa Ave. (Tran Hung Dao Blvd.)

Westminster, California

Between Magnolia Street &

Bushard Street

INTERESTED REGISTRATION FORM

This is to register your interest to start information exchange process. Formal registration requires registration forms and confirmation from the Organizing Committee.


Mẫu đơn này để ghi nhận sự quan tâm của quý vị và để bắt đầu quá trình tìm hiểu thông tin. Đơn ghi danh chính thức cần có mẫu ghi danh và sự xác nhận từ phía Hội Đồng Đại Diện của Ban Tổ chức.

GUIDELINES AND APPLICATION

Please Mail This Application to Our Mailing Address

9191 Bolsa Ave., Suite 120, #206, Westminster, CA 92683

Application 2020 (pdf)

Download

Guidelines for Parade Floats (pdf)

Download

Guidelines - English (pdf)

Download

Guidelines - TiengViet (pdf)

Download